Pages

Monday, 7 May 2012

Pangkalan Data

Online Form powered by

Sunday, 11 December 2011

Latihan - Kemerdekaan Malaysia

Latihan
View more documents from guathoon

Friday, 9 December 2011

Latihan Tubi- Kegiatan Ekonomi

Kepentingan Kegiatan ekonomi

A) Jawab semua soalan di bawah.

1. Apakah kepentingan kegiatan ekonomi kepada sesebuah negara? 

   a) _________________________________________________ 

   b)_________________________________________________ 

   c)__________________________________________________ 

   d)__________________________________________________ 

2. Senaraikan bidang atau kegiatan ekonomi yang terdapat di Malaysia.

   a) __________________________________________________ 

   b)__________________________________________________ 

   c)__________________________________________________ 

   d)__________________________________________________ 

   e)__________________________________________________ 

   f)__________________________________________________ 

3. Bidang pekerjaan boleh dibahagikan kepada dua sektor iaitu:

   a) __________________________________________________

   b)__________________________________________________ 

4. Berikan maksud bidang pekerjaan dalam sektor awam dan berikan contoh pekerjaannya.
   
    __________________________________________________ 

    __________________________________________________ 

    __________________________________________________ 

    __________________________________________________ 

5.   Berikan maksud bidang pekerjaan dalam sektor swasta dan berikan contoh pekerjaannya.

    __________________________________________________ 

    __________________________________________________ 
   
    __________________________________________________ 


Namakan kegiatan ekonomi dan senaraikan peluang pekerjaan yang disediakan bagi setiap gambar yang diberikan di bawah.

Thursday, 8 December 2011

Latihan Tubi - Kegiatan Ekonomi dan Lokasi

Latihan Tubi
A) Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.
 1. Industri membuat _________________ di Tanjung Malim, Perak dan Shah alam, Selangor.
 2. Industri membuat _________________ dan _________________ di Trengganu.
 3. Industri membuat badan ______________ di Rawang, Selangor.
 4. Industri membuat _______________ di Sibu, Sarawak.
besi     kapal     kereta     monorel     keluli
B) Industri ringan melibatkan proses membuat barangan pengguna. Berikan contoh industri ringan yang kamu tahu.
Contoh Industri Ringan
 • __________________________
 • __________________________
 • __________________________
 • __________________________
 • __________________________
C) Industri desa diusahakan di desa atau kampung dan dijalankan secara kecil-kecilan. Berikan contoh industri desa yang kamu tahu.
Industri Desa
 • _________________________
 • _________________________
 • _________________________
 • _________________________
 • _________________________

Wednesday, 7 December 2011

Latihan - sumber tenaga alternatif

 Tuliskan jawapan yang betul di ruang yang disediakan.
 1.   Diperoleh daripada pereputan sisa hasil pertanian seperti sekam padi, hampas padi, hampas tebu, dan najis haiwan.
          ____________________________
    2.   Tenaga diperoleh setelah turbin digerakkan oleh damparan 
          dan lurutan ombak. 

          ____________________________    
    3.   Tenaga diperoleh daripada pancaran matahari. 

          ____________________________
    4.   Tenaga diperoleh setelah tiupan angin menggerakkan kincir
          angin. 

          ____________________________
    5.   Tenaga diperoleh daripada uranium dan plutonium. 

          ____________________________
    6.   Tenaga diperoleh dari air sungai yang diempang. Pelepasan 
          air dari empangan menggerakkan turbin untuk menghasilkan 
          tenaga.

         ____________________________

tenaga angin      tenaga solar      tenaga hidroelektrik
tenaga biomas      tenaga ombak      tenaga nuklear

Implikasi Kegiatan Ekonomi - Pencemaran

Pencemaran

kegiatan ekonomi mendapatkan sumber boleh menjejaskan kualiti udara dan air

Pencemaran udara berlaku akibat aktiviti penebangan dan pembakaran sisa kayu dikawasan hutan yang menyebabkan udara berjerubu.


                                                                   Pencamaran Udara


Pencemaran Air

Pencemaran laut berlaku akibat aktiviti mencari gali petroleum dan gas asli atau tumpahan minyat.